Register now
Join Basque Culinary Center (BCC) Innovation's workshop on Digital tools and sensory research 03.07.2024 <Read More>
Register now
Join Basque Culinary Center (BCC) Innovation's workshop on Digital tools and sensory research 03.07.2024 <Read More>
Register now
Join Basque Culinary Center (BCC) Innovation's workshop on Digital tools and sensory research 03.07.2024 <Read More>
Register now
Join Basque Culinary Center (BCC) Innovation's workshop on Digital tools and sensory research 03.07.2024 <Read More>
Register now
Join Basque Culinary Center (BCC) Innovation's workshop on Digital tools and sensory research 03.07.2024 <Read More>

Press Release

SEASONED Summer School on Advanced Sensory Methods Concludes Successfully

The second SEASONED Summer School, focusing on Advanced Sensory Methods, was held from 24 to 28 June 2024 at the picturesque campus of the University of Southern Denmark (SDU) in Odense. Organised by SDU in collaboration with partner universities and institutions, this event brought together experts, students, and professionals to explore cutting-edge techniques in sensory analysis, offering unique learning opportunities that sparked excitement and eagerness for future events.

Day 1 commenced with a warm welcome, followed by mutual introductions and an overview of the Summer School by Davide Giacalone from SDU. The day’s agenda was packed with insightful sessions on Discrimination Testing, led by Luis Noguera from Universidad Miguel Hernández (UMH), focusing on the power of sensory discrimination testing and signal detection theory. The afternoon sessions delved into Rapid Sensory Methods such as CATA, RATA, Projective Mapping, PSP, Flash Profiling, and Word Association, with practical case studies facilitated by Davide Giacalone, Christina Rune from SDU and Nazarena Cela from the University of Gastronomic Sciences in Pollenzo.

On Day 2 of the SEASONED Summer School, participants delved deeper into Descriptive Analysis, with a comprehensive session led by Davide Giacalone from SDU. The day’s activities included practical case studies utilising methods such as Check-All-That-Apply (CATA) and Projective Mapping (PM). These sessions not only provided hands-on experience but also illustrated the application of descriptive sensory methods in various contexts, empowering participants and boosting their confidence in their newly acquired skills. Social media posts throughout the day highlighted the engaging activities and the beautiful surroundings of SDU, allowing the experience to be shared with a broader audience.

As the week progressed, participants engaged in Affective Methods and practical case studies, enhancing their understanding of sensory analysis in various contexts. On Day 3, the Summer School featured industry meetings at #FoodInnovationHouse and #FertinPharma that provided interesting insights and discussions. These meetings bridged the gap between academic research and industry practices, offering valuable perspectives on the application of sensory methods in real-world settings.

Day 4 featured an in-depth exploration of Food Pairing and Context Effects presented by Maria Mora from Basque Culinary Centre (BCC). Christina Rune (SDU) led a session on the Practical Planning of Sensory and Consumer Tests, providing valuable insights into the design and execution of sensory evaluations. The day concluded with a compelling guest lecture by Nazarena Cela from the University of Gastronomic Sciences in Pollenzo, Italy, on Sensory and Consumer Approaches to the Valorisation of Food Side-streams, emphasising the importance of sustainable practices in the food industry.

The final day of the Summer School was marked by two guest lectures: Francisco Barbosa Escobar from Copenhagen Business School discussed Novel Technologies and Digital Sensory Science, and Vladimir Vietoris from the Slovak University of Agriculture presented on Temporal Methods in Sensory Science. These sessions provided attendees with a comprehensive understanding of the latest advancements and future directions in sensory science.

Overall, the SEASONED Summer School offered an enriching blend of theoretical knowledge and practical experience, fostering a collaborative environment that made participants feel connected and part of a larger community. The event not only enhanced participants’ skills but also strengthened international academic and professional networks, contributing to the ongoing development of sensory science. For more information about the SEASONED Summer School and future events, please visit SEASONED’s social media and website, and remember to subscribe to our newsletter.

Pictures: REDINN Srl

Letnia Szkoła Zaawansowanych Metod Sensorycznych SEASONED

Druga Szkoła Letnia zorganizowana przez projekt SEASONED, poświęcona zaawansowanym metodom sensorycznym, odbyła się w dniach 24–28 czerwca 2024 r. na malowniczym kampusie Uniwersytetu Południowej Danii (SDU) w Odense. Wydarzenie to, zorganizowane przez SDU we współpracy z partnerskimi uniwersytetami i instytucjami, zgromadziło ekspertów, studentów i profesjonalistów w celu poznania najnowocześniejszych technik analizy sensorycznej, oferując wyjątkowe możliwości uczenia się.

Dzień 1 rozpoczął się od ciepłego powitania, po którym nastąpiło wzajemne przedstawienie się i przegląd Szkoły Letniej przeprowadzony przez Davide Giacalone z SDU. Program dnia był wypełniony wnikliwymi sesjami na temat testów dyskryminacji, prowadzonymi przez Luisa Noguerę z Universidad Miguel Hernández (UMH), skupiającymi się na sile testów dyskryminacji sensorycznej i teorii wykrywania sygnałów. Sesje popołudniowe dotyczyły szybkich metod sensorycznych, takich jak CATA, RATA, mapowanie projekcyjne, PSP, Flash Profiling i Word Association, a praktyczne studia przypadków prowadziły Davide Giacalone, Christina Rune z SDU i Nazarena Cela z Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych w Pollenzo.

Drugiego dnia Letniej Szkoły SEASONED uczestnicy zagłębili się w analizę opisową podczas kompleksowej sesji prowadzonej przez Davide Giacalone z SDU. Zajęcia tego dnia obejmowały praktyczne studia przypadków z wykorzystaniem metod takich jak Check-All-That-Apply (CATA) i mapowanie projekcyjne (PM). Sesje te nie tylko zapewniły praktyczne doświadczenie, ale także zilustrowały zastosowanie opisowych metod sensorycznych w różnych kontekstach, wzmacniając pozycję uczestników i zwiększając ich wiarę w nowo nabyte umiejętności.

Wpisy w mediach społecznościowych przez cały dzień podkreślały angażujące zajęcia i piękne otoczenie SDU, umożliwiając podzielenie się wrażeniami z szerszą publicznością.

W miarę upływu tygodnia uczestnicy angażowali się w Metody afektywne i praktyczne studia przypadków, pogłębiając swoje zrozumienie analizy sensorycznej w różnych kontekstach. Trzeciego dnia Szkoły Letniej odbyły się spotkania branżowe w # FoodInnovationHouse i # FertinPharma, które dostarczyły ciekawych spostrzeżeń i dyskusji. Spotkania te wypełniły lukę między badaniami akademickimi a praktykami przemysłowymi, oferując cenne perspektywy na zastosowanie metod sensorycznych w warunkach rzeczywistych.

Dzień 4 obejmował dogłębną analizę łączenia potraw i efektów kontekstowych zaprezentowaną przez Marię Morę z Baskijskiego Centrum Kulinarnego (BCC). Christina Rune (SDU) poprowadziła sesję na temat praktycznego planowania testów sensorycznych i konsumenckich, dostarczając cennych informacji na temat projektowania i przeprowadzania ocen sensorycznych. Dzień zakończył się fascynującym gościnnym wykładem Nazareny Celi z Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych w Pollenzo we Włoszech na temat sensorycznych i konsumenckich podejść do waloryzacji ubocznych strumieni żywności, podkreślając znaczenie zrównoważonych praktyk w przemyśle spożywczym.

Ostatni dzień Szkoły Letniej upłynął pod znakiem dwóch gościnnych wykładów: Francisco Barbosa Escobar z Kopenhaskiej Szkoły Biznesu omawiał nowatorskie technologie i cyfrową naukę sensoryczną, a Vladimir Vietoris ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego prezentował metody temporalne w naukach sensorycznych. Sesje te zapewniły uczestnikom wszechstronne zrozumienie najnowszych osiągnięć i przyszłych kierunków w naukach o zmysłach.

Szkoła Letnia SEASONED oferowała wzbogacające połączenie wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego, tworząc środowisko współpracy. Wydarzenie nie tylko podniosło umiejętności uczestników, ale także wzmocniło międzynarodowe sieci akademickie i zawodowe, przyczyniając się do ciągłego rozwoju nauk o sensoryce. Aby uzyskać więcej informacji na temat Letniej Szkoły SEASONED i przyszłych wydarzeń, odwiedź media społecznościowe i stronę internetową SEASONED oraz pamiętaj o zapisaniu się do naszego newslettera.

Zdjęcia: REDINN Srl

Lets stay in touch
Copyrights © 2023-2024 The Seasoned Project. All rights reserved.